Saturday, September 10, 2016

Rouza e Shabbir he darus shifa sab ks liye

*Rouza e Shabbir he darus shifa sab ks liye*

🌹1. Hai rawayat motabar tarikhcha sab ke liye
Roz e Ashoora thi hal min ki sada sab ke liye

🌹2. Aye marize la dawa aa rauzae shabbir par.
Rouza e Shabbir he darus shifa sab ke liye

🌹3. Saltanat ki boo na mahke Isliye shabbir ne
Khoon se ta'ameer e deen e haq kiya sab ke liye

🌹4. Ek ebadat hai dua ZEESHAN samjhao nahi
Jante hum sab hain maula ne kaha sab ke kiye

✍ Zeeshan Azmi

No comments:

Post a Comment

Your comments are appreciated and helpful. Please give your feedback in brief.